Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  168/2011

privind modificarea şi completarea HCL nr. 236/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 32.979/2011 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
În baza Ghidului solicitantului din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul major de intervenţie 4.2: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea lor pentru noi activităţi;
Având în vedere adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru-Alba Iulia, nr 12237/22.06.2011, referitor la solicitarea de clarificări privind verificarea Proiectului Tehnic de către Expertul tehnic independent;
Având în vedere prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin.(4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr. 236/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul ”Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor” după cum urmează:
I.    ART. 1 va avea următorul cuprins:
„ART. 1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate actualizat pentru proiectul „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor” în vederea obţinerii unei finanţări prin
POR, Axa prioritară 4, Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea lor pentru noi actvivităţi, anexă la prezenta Hotărâre, din care face parte integrată, cu următorii indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiţiei este de:                                         21.260,119 mii lei +TVA
Din care C+M:                                                                          16.541,322 mii lei +TVA
Devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiţiei se compune din:
Cap.1. Cheltuieli pt. obţinerea şi amenajarea terenului:             2.646,257 mii lei+TVA
Cap. 2. Cheltuieli pt. asigurarea utilităţilor necesare obiectivului:6.559,979 mii lei+TVA
Cap. 3. Cheltuieli pt. proiectarea şi asistenţă tehnică:                 1.390,344 mii lei+TVA
Cap. 4. Cheltueli pt.investiţia de bază:                                        7.695,795 mii lei+TVA
Cap. 5. Alte cheltuieli:                                                               2.967,744 mii lei+TVA”
ART. 2. - Executarea prezentei Hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe


Sfântu Gheorghe, 30 iunie 2011.


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                 Pârvan Rodica                                                                                      Pentru SECRETAR
                                                                                                                                       Hengán Hajnal

 

Anexa la H.C.L. nr. 168/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină