Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  166/2011

privind aprobarea obiectivelor prevăzute în Proiectul de management, a programelor şi proiectelor culturale minimale, precum şi a criteriilor de performanţă, aferente anului 2011 la Teatrul “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 32.775/2011 al Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Având în vedere prevederile art. 28 alin. (3) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cutură, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cutură, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile anexei nr. 2 şi nr. 3 la contractul de management din anexa nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă obiectivele şi priorităţile managementului Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, aferente anului 2011, conform listei, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă programele şi proiectele culturale minimale proprii a Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, aferente anului 2011, conform listei, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
ART. 3. - Se aprobă criteriile de performanţă al managementului  Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, care urmează să se realizeze în anul 2011, conform listei anexă nr.3 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 4. - Anexele nr. 1–3 la prezenta hotărâre vor constitui anexe la Contractul de management al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
ART. 5. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului de Resurse Umane, Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi domnului Bocsárdi László, managerul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 30 iunie 2011.


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                Pârvan Rodica                                                                                   Pentru SECRETAR
                                                                                                                                 Hengán Hajnal

Anexa la H.C.L. nr. 166/2011
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină