Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  165/2011

privind aprobarea încheierii unei Convenţii de constituire a drepului de uz şi a dreptului de servitute de trecere în favoarea S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. şi S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A., pentru instalare conductă de gaze naturale, întreţinere si exploatare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 32.634/2011 al Biroului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Având în vedere Avizul Favorabil Condiţionat nr. 728/A/03.05.2011 al Direcţiei Regională Centru de Distribuţie Gaze Naturale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 351/2004 Legea Gazelor, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e, alin. (7) lit. a şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) lit. d şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă încheierea Convenţiei de constituire a drepului de uz şi a dreptului de servitute de trecere pe terenul înscris în CF nr. 25806 Sfântu Gheorghe nr. Cad. 9645 şi CF nr. 25806 Sfântu Gheorghe cu nr. Cad 9654, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Câmpul Frumos nr. 5, în favoarea S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. şi S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A., pentru instalare, întreţinere şi exploatare a conductelor de gaze, în vederea implementării Proiectului Tehnic „Dezvoltarea mediului de afaceri în municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi prin crearea unei structuri de sprijinire afacerilor” .
ART. 2. – Se aprobă proiectul Convenţiei, anexă la prezentul proiect de hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe cu semnarea Convenţiei.


Sfântu Gheorghe, la 30 iunie 2011.


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                Pârvan Rodica                                                                                Pentru SECRETAR
                                                                                                                              Hengán Hajnal

 
Anexă la H.C.L. nr. 165/2011
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină