Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  154/2011

referitor la modificarea şi completarea HCL nr. 275/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement în Şugaş Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice-private” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31747/2011 al Biroului de Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Având în vedere Programul Operaţional Regional 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană şi lansat la nivel naţional în data de 13 iulie 2007;
Având în vedere adresa nr 11951/17.06.2011 a Agenţei pentru Dezvoltare Regională Centru, referitoare la solicitările de clarificări privind cererea de finanţare „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement Şugaş Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna, utilităţi publice private”;
În baza Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 5 din cadrul POR, Domeniul major de intervenţie 5.2.”Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr. 275/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement în Sugaş Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice- private”, şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
III.    Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„ART. 2. - Se aprobă cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:
•    Valoarea totală a proiectului                    6.279.975,04 lei
•    Valoarea eligibilă a proiectului                3.055.190,00 lei
•    Valoarea neeligibilă a proiectului           2.009.306,00 lei
•    TVA                                                                1.215.479,04 lei
IV.    Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„ART. 3. - Se aprobă cofinanţarea Municipiului Sfântu Gheorghe pentru proiectul „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement Sugaş Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, utilităţi publice private” cu suma de 1.527.595,00 lei, reprezentând 50 % din cheltuielile eligibile ale proiectului”
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe


Sfântu Gheorghe, la 30 iunie 2011.


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                Pârvan Rodica                                                                             Pentru SECRETAR
                                                                                                                          Hengán Hajnal

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină