Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  149/2011
privind efectuarea unui schimb de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Parohia Reformată Coşeni


Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31583/ 2011 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea Parohiei Reformată Coşeni nr. 29568/ 08.06.2011;
Având în vedere Rapoartele de evaluare ale terenurilor nr. 3625/2011 şi nr. 3626/2011 elaborate de evaluatorul S.C. NOVITAS S.R.L.;
În baza prevederilor art. 1 şi 2 alin. (1) al Titlului X din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) şi art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă efectuarea schimbului de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe, care cedează terenul situat în Coşeni f.n., înscris în C.F. nr. 29986 Sfântu Gheorghe, nr. top. 167/2/1/1, 168/1/1/1/1/1 în suprafaţă de 3000 mp., în valoare de 73.500 lei (18.000 Eur) şi Parohia Reformată Coşeni, care oferă în schimb terenul proprietatea Parohiei, situat în Coşeni f.n., înscris în C.F. 29462 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 29462, în suprafaţă de 3100 mp., în valoare de 73.500 lei (18.000 Eur).
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Compartimentul de Evaluare şi Evidenţă a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 30 iunie 2011.      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                 Pârvan Rodica                                                                               Pentru SECRETAR
                                                                                                                              Hengán Hajnal
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină