Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  147/2011

privind aprobarea încheierii Contractului de management, precum şi a obiectivelor prevăzute în Proiectul de management a Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, a programelor şi proiectelor culturale minimale şi a criteriilor de performanţă  aferente anului 2011


   Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31.716/2011 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 140/2011 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, începând cu 01.06.2011;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) şi alin. (3), precum şi art. 28 alin. (3) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cutură, cu modificările şi completările ulterioare;   
Având în vedere prevederile anexei nr. 2 şi nr. 3 la contractul de management, anexa nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - (1) Se aprobă încheierea Contractului de management al Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
(2) Semnarea Contractului de management al Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe se încredinţează domnului Antal Árpád András, reprezentantul Autorităţii.
ART. 2. - Se aprobă obiectivele şi priorităţile managementului Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, aferente anului 2011, conform listei anexă nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă programele şi proiectele culturale minimale proprii a Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, aferente anului 2011, conform listei anexă nr. 3 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă criteriile de performanţă al managementului Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, care urmează să se realizeze în anul 2011, conform listei anexă nr. 4 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 5. - Anexele nr. 2 – nr. 4 la prezenta hotărâre vor constitui anexe la Contractul de management, din care fac parte integrantă.
ART. 6. - Pe data perfectării noului contract, arătat la art.1 din prezenta, încetează efectele Contractului de management al Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, sub nr. 4829/12.07.2007.
ART. 7. - Executarea prevederilor art. 2 – art. 5 din prezenta hotărâre se încredinţează: Compartimentului de resurse umane, Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi domnului Dulányi Balogh Aladár, managerul Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 30 iunie 2011.


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                Pârvan Rodica                                                                     Pentru SECRETAR
                                                                                                                   Hengán Hajnal

 

Anexa la H.C.L. nr. 147/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină