Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  134/2011

pentru modificarea şi completarea HCL 80/2011 privind indicatorii tehnico-economici a obiectivului de investiţii: „Extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate menajere pe strada Jókai Mór, municipiul Sfântu Gheorghe”, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

 

  Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29133/06.06.2011 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 80/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii: „Extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate menajerepe strada Jokai Mor, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, după cum urmează;

I. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„ART. 1. - Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie: „Extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate menajere pe strada Jókai Mór, municipiul Sfântu Gheorghe” anexa nr.1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico – economici :

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

4.182,026

982,527

2.583,696

607,014

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 09 iunie 2011.

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

                      Pârvan Rodica                                                                                     PENTRU SECRETAR

                                                                                                                                          Hengán Hajnal

Anexa la H.C.L. nr. 134/2011
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină