Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  123/2011
privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str. Centralei, f.n. în favoarea Asociaţiei “Bolyongó Színházi Egyesület” în vederea înfiinţării unui centru cultural pentru tineret


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25889/2011 al Compartimentului de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 25627/2011 a Asociaţiei „Bolyongó”cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 41, bl. 28, sc. H, ap. 2, prin care solicită punerea la dispoziţie de către Primărie a unui spaţiu, în vederea realizării unui centru cultural pentru tineret;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului punct termic dezafectat, proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Centralei, f.n., înscris în C.F. nr. 29763, Sfântu Gheorghe, sub nr. crt. A1, nr. cadastral 29763, curţi construcţii în suprafaţă de 800 mp, sub nr. crt. A1.1, nr. cadastral 29763-C1, construcţii industriale şi edilitare în suprafaţă de 340 mp, în favoarea Asociaţiei “Bolyongó Színházi Egyesület”, pe o durată de 25 ani în vederea înfiinţării unui centru cultural pentru tineret.
ART. 2. - Se aprobă proiectul contractului de comodat, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Dreptul de de folosinţă gratuită se revocă de drept în situaţia în care în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri asociaţia, prin reprezentantul său legal, nu se prezintă în vederea semnării contractului de comodat.
ART. 4. - Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 26 mai 2011.
         

          
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                 Nemes Tibor                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                          Kulcsár TündeAnexa la H.C.L. nr. 123/2011
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină