Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  122/2011
privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat în str. Bisericii, nr. 1


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25912/2011 al Compartimentului de Evaluare şi Evidenţă a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere oferta de vânzare a imobilului situat în str. Bisericii, nr. 1, înaintată de dl. Mladin Laurentiu - Gabriel prin adresa nr. 34697/2010;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 3695/2011 întocmit de S.C. Novitas S.R.L.;
Având în vedere prevederile art. 13 lit. a din O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a imobilului situat în str. Bisericii nr. 1, înscris în CF nr. 28894 Sfântu Gheorghe, A1, nr. top. 1015/4, 1016/a, curţi, construcţii în suprafată de 349 mp., A1.1 CAD C1, nr. top. 1015/4, 1016/a-C1 casă de lemn proprietatea lui Mladin Laurentiu- Gabriel.
ART. 2. – Preţul de cumpărare de 13.400 EURO stabilit de părţi în baza Raportului de evaluare nr. 3695/2011 se va plăti în echivalent în lei, la cursul oficial leu/euro comunicat de BNR, la data semnării contractului de vânzare- cumpărare în formă autentică.
ART. 3. – Imobilul achiziţionat în condiţiile prezentei hotărâri va intra în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 4. - Cu executarea prevederilor hotărâri se încredinţează Compartimentul de Evaluare şi Evidenţă a Patrimoniului şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 


Sfântu Gheorghe, la 26 mai 2011.
   

               
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                 Nemes Tibor                                                                                       SECRETAR
                                                                                                                             Kulcsár Tünde


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină