Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  96/2011
privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2010 al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20.768/2011 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul motivat asupra rezultatului obţinut în anul 2010 de domnul Mihaiu Horaţiu-Nicolae, managerul Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe nr. 15.028/2011 elaborat de Comisia de evaluare a managementului pe anul 2010 al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe – constituită prin Dispoziţia nr. 246/2011 a Primarului municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 42 alin. (4) şi art. 43 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului pe anul 2010 al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, potrivit celor cuprinse în  Raportul motivat asupra rezultatului obţinut în anul 2010 de domnul Mihaiu Horaţiu-Nicolae, managerul Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, în urma evaluării nr. 15.028/2011, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Rezultatul final a evaluării poate fi atacat în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamnei viceprimar Sztakics Éva Judit, Compartimentului Resurse Umane şi Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi domnului Mihaiu Horaţiu-Nicolae, managerul Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 28 aprilie 2011.
 


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
               Mild Zoltán                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                       Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 96/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină