Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  93/2011

privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20.534/2011 al Compartimentului de Protecţie civilă, sănătate şi securitate în muncă, nr. 20.557/2011 al Direcţiei economice şi nr. 20.546/2011 al Serviciului de gospodărire a domeniului public din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 10 alin. (3) lit. a, art. 34 alin. (2), art. 37 şi ale art. 38 din Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 772/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;
Având în vedere Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 278/15.04.2011; 
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c alin. (5) lit. b şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de stimulare a Parcului auto naţional organizat de Administraţia Fondului pentru Mediu pentru sesiunea de înscriere 21 martie – 15 octombrie 2011.
ART. 2. - Se aprobă casarea a 4 autovehicule uzate, având datele identificate prezentate în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, şi achiziţionarea a 4 autovehicule noi prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului de auto naţional.
ART. 3. – Valoarea totală a finanţării nerambursabile solicitate prin program reprezintă prima de casare în valoare de 3.800 lei/autovehicul uzat.
ART. 4. – Diferenţa valorică a preţului de achiziţionare a autovehiculelor noi, rezultată prin scăderea de către producătorul validat a valorii nominale a tichetelor valorice din preţul de comercializare a acestora, va fi asigurată şi susţinută din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează funcţionarul public desemnat prin dispoziţie de Primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   


Sfântu Gheorghe, la 28 aprilie 2011.
 

       
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                           Mild Zoltán                                                                             SECRETAR
                                                                                                                          Kulcsár Tünde

Anexa la H.C.L. nr. 93/2011
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină