Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  91/2011

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al H.C.L. nr. 131/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Referatul nr. 5.384/2011 al Serviciului comunitar de evidenţă a persoanelor;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6.301/2011 al Direcţiei finanţe publice municipale;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 38^1 – 39 din Legea nr. 4/1953 privind Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Normelor metodologice de aplicare ale acestei legi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit celor cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011, „Categorii de taxe locale speciale aplicabile în anul 2011”, subcapitolul II. 10 “Taxe speciale pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă”, cu următorul cuprins:
„II.10 Taxe speciale pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă
Art. 24 - (1) Se instituie taxa specială pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă.
    (2) Taxa specială se încasează anticipat, odată cu depunerea cererii de divorţ, prin Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
    (3) Sumele obţinute din aceste taxe vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare al Serviciului Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Sfântu Gheorghe.”
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, precum şi Serviciul Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 28 aprilie 2011.


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                      Mild Zoltán                                                                                      SECRETAR
                                                                                                                            Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 91/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină