Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  87/2011

privind aprobarea Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru
modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:           

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19584/2011 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie: “Modernizare strada Kossuth Lajos”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico – economici :

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

2.534,905

602,001

1.676,778

398,209


ART. 2. – Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie: ”Modernizare strada Gábor Áron”, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico – economici :

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

3.323,835

789,359

2.283,856

542,380


ART. 3. - Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie: „Modernizare strada 1 Decembrie 1918 (Libertăţii – Gen. Grigore Bălan)”, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico – economici:

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

3.500,000

831,196

2.409,294

572,170


ART.4. - Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie: „Modernizare strada 1 Decembrie 1918 (Gen. Grigore Bălan – Pod)”, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico – economici:

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.843,235

438,187

1.181,072

280,773


ART. 5. - Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie: „Modernizare strada Józef Bem şi Tavaszi Sándor”, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico – economici :

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

2.471,466

586,935

1.696,909

402,990


ART. 6. - Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie: „Modernizare strada Ascherman Vendrei Ferenc (strada Váradi József pe porţiunea braţului său nordic situat între strada Váradi József şi strada Cânepei)”, anexa nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico – economici :

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

970.379

236,632

638,791

155,772


ART. 7. - Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie: „Modernizare strada Ciucului”, anexa nr. 7 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico – economici :

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

3.299,977

784,495

2.114,439

502,660


ART. 8. - Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie: „Modernizare strada Vasile Goldiş”, anexa nr. 8 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico – economici :

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.444,115

343,306

925,292

219,967


ART. 9. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 18 aprilie 2011.


           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ

                        Mild Zoltán                                                                       SECRETAR

                                                                                                                Kulcsár Tünde

Anexa la H.C.L. nr. 87/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină