Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  82/2011

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 18/2011 privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15.551/2011 al Compartimentului Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H. G. nr. 996/2008 pentru aprobarea normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 18/2011 privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
I. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – Se aprobă mandatarea Asociaţiei Composesoratelor MURGO, prin S.C. OCOLUL SILVIC HATOD S.R.L., în vederea organizării licitaţiilor de masă lemnoasă provenind din fondul forestier, domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cheltuielile aferente procedurii de licitaţie fiind suportate de către proprietar.”
II. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
„ART. 5. – Se aprobă lista cuprinzând preţurile cu taxa pe valoare adăugată şi sortimentele de material lemnos ce se valorifică către persoanele fizice, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.”
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 31 martie 2011.


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                Mild Zoltán                                                                                                    SECRETAR
            În lipsa acestuia,                                                                                         Kulcsár Tünde
   Consilier local: Sztakics Éva Judit
   
          Şerban Valeriu
 
               Kato Béla


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină