Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  67/2011

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. MULTI-TRANS S.A.
Sfântu Gheorghe pe anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15.155/2011 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare cimitir comun din cadrul primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 9.644 din 21.02.2011 al directorului general al S.C.  MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 111 alin. (2) lit. e şi art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 5 lit. a din O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administraţie publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2011 al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - –Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte, şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi Consiliul de administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe la 31 martie 2011.


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                      Mild Zoltán                                                                                                     SECRETAR
                  În lipsa acestuia,                                                                                       Kulcsár Tünde
      Consilier local:  Sztakics Éva Judit   

                 Şerban Valeriu

                     Kató Béla


 

Anexa la H.C.L. nr. 67/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină