Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  66/2011

privind modificarea şi completarea inventarului mijloacelor fixe, anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomnitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15.393/2011 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 2765/2011 al directorului general al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 274/2008, privind înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI”;
Având în vedere prevederile art. 11 lit. (a) şi art. 5 lit. e şi art. 17 alin. (2) lit. i din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI”;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9), respectiv ale art. 36 alin. (6) lit. (a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. (a) şi art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea listei bunurilor mobile şi imobile proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI”, pe de o parte şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pe de altă parte, potrivit clauzelor cuprinse în Actul adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciile de Salubrizare a Localităţilor „ECO SEPSI”, Consiliul de Administraţie al operatorului regional de salubrizare S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe şi Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe la 31 martie 2011.


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                     Mild Zoltán                                                                                               SECRETAR
                În lipsa acestuia,                                                                                     Kulcsár Tünde
    Consilier local:  Sztakics Éva Judit   

                 Şerban Valeriu

                    Kató BélaAnexa la H.C.L. nr. 66/2011
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină