Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  61/2011

privind aprobarea încheierii Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei, atribuirea Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei către Raiffeisen Bank S.A., precum şi mandatarea Primarului municipiului Sfântu Gheorghe, în persoana domnului Antal Árpád András, ca semnatar al Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Analizând Raportul nr. 15.213/23.03.2011 al Compartimentului Financiar - Operativ din cadrul Direcţiei finanţe publice municipale al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, privind aprobarea proiectului de contract privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei (Contractul de Cont Escrow), atribuirea contractului către Raiffeisen Bank S.A., precum şi mandatarea Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, în persoana domnului Antal Árpád András, ca semnatar al Contractului de Cont Escrow pentru executarea proiectului "Reabilitarea Infrastructurii Stradale şi Îmbunătăţirea Iluminatului Public din Municipiul Sfântu Gheorghe";
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu clauzele 4.01 lit. s şi lit. t, prevăzute în Contractul de împrumut nr. 40634/3 noiembrie 2010 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.E.R.D.), aprobat prin H.C.L. nr. 325/2010;
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (11) din O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor art. 20 alin. (1) lit. f din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale şi art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. b, respectiv art. 63 alin. (1) lit. c şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. b şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă atribuirea Contractului de Cont Escrow, aferent contractului de împrumut nr. 40634 din data de 3 noiembrie 2010 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, instituţiei financiare Raiffeisen Bank S.A.
ART. 2. - Se aprobă încheierea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Contractului de Cont Escrow cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Raiffeisen Bank S.A., în forma şi continutul agreate de părţile contractante la momentul semnării Contractului de Cont Escrow.
ART. 3. - Se aprobă proiectul Contractului de Cont Escrow, prezentat în limba română precum şi în limba engleză în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 4. - Se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, în persoana domnului Antal Árpád András, pentru negocierea şi semnarea Contractului de Cont Escrow în numele şi pe seama municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi pentru orice alte modificări şi completări convenite de câtre părţile contractante la Contractul de Cont Escrow, respectiv pentru orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătura cu încheierea şi punerea în executare a Contractului de Cont Escrow.
 

Sfântu Gheorghe, la 31 martie 2011.


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                    Mild Zoltán                                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină