Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  43/2011

privind prelungirea contractului de comodat nr. 583/ 2011, încheiat cu SOCIETATEA MAGHIARĂ TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ DIN TRANSILVANIA, filiala Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere cererea nr. 8.571/2011 a Societăţii Maghiare Tehnico-Ştiinţifice din Transilvania, filiala Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8.486/ 2011 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere procesul - verbal de constatare nr. 9.015/2011 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania, filiala Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţe şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor cap. X din Contractul de comodat nr. 583/2011, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania, filiala Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 6 şi art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă prelungirea contractului de comodat nr. 583/2011 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania, filiala Sfântu Gheorghe, având ca obiect transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de folosinţă asupra corpului de clădire III. din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 5/A, proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 01.03.2011, în scopul utilizării acestuia ca birouri şi sală de conferinţă.
ART. 2. – Se aprobă proiectul actului adiţional nr. 1/2011, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu – Biroul locativ, relaţii, contracte şi administrare cimitir comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 24 februarie 2011.


             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                        Kovács István                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                Kulcsár Tünde


Anexa la H.C.L. nr. 43/2011
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină