Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  24/2011
privind reglementarea situatiei juridice ale unor chioscuri, proprietatea S.C. H-PRESS S.R.L, amplasate pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere cererea nr. 5868/04.02.2011 a S.C. H-PRESS S.R.L. prin care solicită reglementarea situaţiei juridice a chioşcurilor destinate vânzării presei amplasate pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5904/2011 al Compartimentului de Evidenţă şi Evaluare Patrimonială din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 61 alin. (2) din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c coroborat cu alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – (1) Se aprobă reglementarea situaţiei juridice a unor chioşcuri destinate vânzării presei, amplasate pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe, conform Tabelului privind lista locaţiilor aferente chioşcurilor pentru vânzarea presei, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, prin concesionarea directă a terenului aferent acestora, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în suprafaţă totală de 41,60 mp., în favoarea  S.C. H-PRESS S.R.L, cu sediul în Sfântu Gheorghe, P- ţa Mihai Viteazul, nr. 2, judeţul Covasna, proprietar al chioşcurilor mai sus menţionate.
(2) Condiţiile concesionării sunt cuprine în proiectul contractului de concesiune, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Evidenţă şi Evaluare Patrimonială, Direcţia Finanţe Publice Municipale şi Instituţia Arhitectului şef din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 10 februarie 2011


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                  Kovács István                                                                            SECRETAR
                                                                                                                   Kulcsár Tünde


Anexa la H.C.L. nr. 24/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină