Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  18/2011

privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2.644/2011 al Compartimentului păduri, păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având la bază Antemăsurătoarea şi valoarea lucrărilor silvice pentru anul 2010, elaborat de S.C. OCOLUL SILVIC HATOD S.R.L., conform Amenajamentului silvic în vigoare;
Având în vedere prevederile Contractului de asociere încheiat cu Asociaţia Composesoratelor MURGO, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H. G. nr. 996/2008 pentru aprobarea normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă pe anul 2011 exploatarea a 4600 mc, masă lemnoasă din fondul forestier, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Se aprobă valorificarea următoarelor sortimente de lemn:
1.    Masă lemnoasă vândută prin licitaţie agenţilor economici, pe picior sau la drum auto: 2.500 mc;
2.    Masă lemnoasă valorificată pentru nevoi locale (către persoane fizice şi juridice): 2.100 mc, din care:
- 500 mc, lemn de foc pentru încălzirea serelor aparţinând Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public;
- 200 mc, pentru diferite nevoi proprii, cămine culturale, culte, instituţii de învăţământ;
- 1.400 mc, destinaţi pentru vânzare către populaţie.
ART. 3. – Se aprobă mandatarea Asociaţiei Composesoratelor MURGO, prin S.C. OCOLUL SILVIC HATOD S.R.L., în vederea organizării licitaţiilor de masă lemnoasă provenind din fondul forestier, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 4. – Se aprobă lista cuprinzând preţurile de pornire la licitaţiile pentru lemnul rotund şi cel fasonat în metri steri ce se vinde la drum auto forestier către persoane juridice, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 5. – Se aprobă lista cu preţurile şi sortimentele de material lemnos ce se valorifică către persoane fizice, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 6. – (1) Din comisiile de preselecţie, respectiv din comisiile de licitaţie organizate în condiţiile legii, va face parte dl. Czimbalmos Kozma Csaba, administrator public, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi împuternicitul primarului municipiului Sfântu Gheorghe.
(2) Locul, data şi ora începerii licitaţiilor se va stabili de către organizator.
ART. 7. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se incredinţează Compartimentul Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 27 ianuarie 2011.


  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                Klárik Attila                                                                                SECRETAR
                                                                                                                   Kulcsár Tünde


Anexa la H.C.L. nr. 18/2011
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină