Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  16/2011

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiectul de finanţare pentru obiectivul de investiţii „Noi capacităţi de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pentru Baza de Înot şi Recreere, Baza Sportivă şi Liceul Mihai Viteazul”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 648/2011 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură, şi ştiinţă, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină şi al Comisiei pentru tineret şi sport ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 529/25.11.2010;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1741/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire-beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate ”Noi capacităţi de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pentru Baza de Înot şi Recreere, Baza Sportivă şi Liceul Mihai Viteazul”, cu următorii indicatori tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă:
•    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 2.961.491,82  lei
•             Din care C+M:                                      1.438.177,18  lei
ART. 2.
- Se aprobă cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:
•    valoarea totală a proiectului(inclusiv TVA) este de 2.961.491,82  lei din care:
•    valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA): 2.809.030,37  lei    
•    valoarea neeligibilă a proiectului (inclusiv TVA ): 152.461,45 lei
ART. 3. - Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Sfântu Gheorghe la cheltuielile eligibile în valoare de 308.993,34 lei, reprezentând 11% din cheltuielile eligibile ale proiectului, care se angajează la acoperirea cheltuielilor privind contribuţia proprie ce-i revine şi la toate cheltuielile neeligibile şi conexe ale proiectului.
ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva Judit, Compartimentului de Dezvoltare şi Investiţii şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 ianuarie 2011.


             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                            Klárik Attila                                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde

 

 

Anexa la H.C.L. nr. 16/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină