Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                   Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor, nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  138/2011

pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20.289/2011 al Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul favorabil al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna, Poliţia Municipiului Sfântu Gheorghe, Biroul Rutier;
Având în vedere prevederile art. 128 alin. (1) lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobat prin H.G. nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 şi art. 7 din Legea nr. 155/2010, Legea poliţiei locale,
Având în vedere dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. UNIC. - Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L nr. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
I. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
,,Art. 1. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se interzice staţionarea voluntară pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi a satelor aparţinătoare – Chilieni şi Coşeni – a remorcilor, semiremorcilor, rulotelor, precum şi a autovehiculelor şi a altor utilaje care depăşesc masa totală maximă autorizată de 3,5 tone.”
II. Litera ,,a” a alineatului (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
,,a) nerespectarea prevederilor art. 1 a prezentei hotărâri, referitoare la staţionarea voluntară a autovehiculelor, remorcilor, semiremorcilor, rulotelor şi a altor utilaje care depăşesc masa totală maximă autorizată de 3,5 tone, pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi a satelor aparţinătoare – Chilieni şi Coşeni.”
III. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
,,Art. 4. - (1) În caz de refuz din partea conducătorului auto de a prezenta actele de identitate, sau când identificarea acestuia nu este posibilă (de ex. nu este prezent în momentul constatării faptei), proprietarul/utilizatorul autovehiculului va fi identificat prin intermediul bazelor de date din Sistemul informatic naţional de evidenţă a vehiculelor înmatriculate, urmând ca sancţiunea contravenţională să fie aplicată persoanei juridice/fizice astfel identificate.
(2) În situaţia în care autovehiculul este utilizat sau se află în proprietatea unei persoane juridice, se va solicita prin poştă cu aviz de primire datele de identificare ale conducătorului auto. Dacă persoana juridică nu comunică datele solicitate sau refuză primirea corespondenţei, sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta hotărâre se vor aplica persoanei juridice.
IV. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Art. 5. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor stabilite prin prezenta hotărâre se face de către persoane împuternicite prin dispoziţie a Primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi de către poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe.”
V. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Art. 8. - Cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri se însărcinează Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe.”.


Sfântu Gheorghe, la 09 iunie 2011.


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                  Pârvan Rodica                                                                                               PENTRU SECRETAR
                                                                                                                                                Hengán Hajnal
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină