Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                   Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor, nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  111/2011

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “EXTINDERE TRIBUNAL COVASNA”din Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19.318/13.04.2011 al Arhitectului Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Cererea nr. 19.218/13.04.2011 depusă de către Tribunalul Covasna;
Având în vedere Avizul Unic nr. 14/2011 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 47, 50 şi 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ”EXTINDERE TRIBUNAL COVASNA” Sfântu Gheorghe, în baza Proiectului nr. 4/2011 elaborat de S.C. PRO-INVEST S.R.L., pentru terenurile situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kriza János nr. 2, înscrise în C.F. nr. 24866 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 226/2, 227/2, 228/2 şi C.F. nr. 24868 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 230/1/1/2, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea construcţiilor şi proiectare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 09 mai 2011.


             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                          Pârvan Rodica                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 111/2011
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină