Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  12/2011

privind aprobarea Caietului de obiective pentru managementul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe perioada 2011 – 2013


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2704/2011 al Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere recomandarea Comisiei de evaluare finală a managementului pe durata Contractului de management al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, exprimată în Raportul motivat nr. 31.128/2010;
Având în vedere prevederile art. 44 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 1301/2009 a Guvernului României pentru aprobarea modelului-cadru al caietului de obiective pentru instituţiile publice de cultură;
Având în vedere Studiul - analiza sectorului cultural din municipiul Sfântu Gheorghe, practici culturale şi oferta culturală locală, elaborat în anul 2010 de CULTURAL COMMUNICATION SRL Bucureşti;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE
   

ART. 1. - Se aprobă Caietul de obiective pe perioada 2011 – 2013 pentru managementul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamnei Sztakics Éva Judit, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe.
 

 

Sfântu Gheorghe, la 27 ianuarie 2011.

                  
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                     Klárik Attila                                                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                                  Kulcsár Tünde

 


Anexa la H.C.L. nr. 12/2011
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină