Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  11/2011

privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în
 municipiul Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3159/2011 al Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă, al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină şi al Comisiei pentru tineret şi sport a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 1 şi 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă din municipiul Sfântu Gheorghe, prin acordarea unor burse sociale şi burse de studiu pentru această categorie de elevi care îşi continuă studiile în învăţământul liceal sau profesional din municipiul Sfântu Gheorghe
ART. 2. – Se aprobă Regulamentul de acordare a burselor sociale şi de studiu pentru elevii de etnie romă, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă;
ART. 3. - Se aprobă acordarea pe anul 2011 a 7 burse sociale, fiecare în sumă de 200 lei/lună, pe o perioadă de 10 luni/an;
ART. 4. - Se aprobă acordarea pe anul 2011 a 3 burse de studiu, fiecare în sumă de 300 lei/lună, pe o perioadă de 10 luni/an;
ART. 5. - Se constituie Comisia de evaluare a programului de sprijinire a elevilor de etnie romă, în următoarea componenţă nominală:
1. Sztakics Éva Judit, consilier, preşedinte;
2. Ferencz Csaba, consilier, membru;
3. Bálint Iosif, consilier, membru;
4. Guruianu Mădălin Doru, consilier, membru;
5. Klárik Attila, consilier, membru;
6. Kernaszt Huba, reprezentant al Asociaţiei “PRO NOBIS”, membru;
7. Directorul Şcolii generale “Néri Szent Fülöp”, membru.
ART. 6. - Se constituie Comisia de rezolvare a contestaţiilor la programul de sprijinire a elevilor de etnie romă, în următoarea componenţă nominală:
1. Keresztély Irma, consilier, preşedinte;
2. Miklós Zoltán, consilier, membru;
3. Papp Adolf, reprezentant al Asociaţiei “PRO NOBIS”, membru.
ART. 7. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisiilor constituite prin art. 5 şi 6, precum şi Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
   


Sfântu Gheorghe, la 27 ianuarie 2011.


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                   Klárik Attila                                                                                         SECRETAR
                                                                                                                             Kulcsár Tünde

 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 11/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină