Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 385/2010

privind înfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe şi aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare  Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.C. 2987/2010 al Direcţiei Poliţia Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale;
Având în vedere dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale aprobat prin H.G. nr. 1332/2010;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (6) pct. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. ,b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Începând cu data de 01.01.2011 se înfiinţează Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, prin preluarea posturilor şi a personalului Poliţiei Comunitare, precum şi ale structurilor din aparatul de specialitate al primarului, responsabil cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului şi comerţ.
ART. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3. - Atribuţiile şi competenţele stabilite prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe şi dispoziţii ale Primarului municipiului Sfântu Gheorghe, exercitate de către Poliţia Comunitară, începând cu data de 01.01.2011 se vor exercita de către Poliţia Locală a municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 30 decembrie 2010.


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                Kovács István                                                                                   pentru SECRETAR
                                                                                                                               Hengán Hajnal


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 385/2010
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină