Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 368/2010 

privind stabilirea condiţiilor de vânzare a vehiculelor pe teritoriul municipiului
Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 52.176/03.11.2010 a primarului municipiului, dl. Antal Árpád András;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 52.173/03.11.2010 al directorului Direcţiei gospodărire comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTEART. 1. – Expunerea spre vânzare a vehiculelor pe raza municipiului Sfântu Gheorghe se efectuează de către persoanele fizice şi juridice doar în spaţii special amenajate şi autorizate în condiţiile legii (parcări auto, showroomuri, etc.).
ART. 2. – În sensul prezentei hotărâri următorii termeni se definesc astfel:
1) vehicul expus spre vânzare – vehiculul de orice categorie, având sau nu numere de înmatriculare, staţionat pe domeniul public sau privat al lunicipiului Sfântu Gheorghe, care poartă afişe, însemne ori alte înscrisuri privind intenţia de vânzare a acestuia;
2) deţinător de vehicul – proprietarul vehiculului la data săvârşirii faptei, sau după caz, persoana căruia acesta i-a încredinţat vehiculul sub orice formă.
ART. 3. – Se interzice ocuparea sau blocarea părţii carosabile a drumurilor, parcărilor, trotuarelor, spaţiului verde de pe domeniul public sau al domeniului privat al municipiului Sfântu Gheorghe prin expunerea spre vânzare a vehiculelor de orice fel, faptă care se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 şi 2.000 lei.
ART. 4. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către agenţii poliţiei comunitare sau de persoane împuternicite de primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – În cazul în care contravenientul este de faţă, acesta va fi legitimat de către agentul constatator care va întocmi pe loc procesul-verbal de constatare a contravenţiei, prin care va aplica amenda prevăzută la art. 3 al prezentei hotărâri şi se va dispune eliberarea domeniului public sau privat.
ART. 6. – În cazul în care contravenientul nu este de faţă sau, deşi prezent, refuză să se legitimeze, agentului constatator îi revine obligaţia să facă demersurile necesare pe lângă Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi de Înmatriculare a Autovehiculelor, pentru identificarea proprietarului vehicolului şi întocmirea procesului-verbal de constatare.
ART. 7. – Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
ART. 8. – Prevederile prezentei hotărâri referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonaţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 9. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 23 decembrie 2010.

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                Keresztély Irma                                                                          pentru SECRETAR
                                                                                                                           Hengán Hajnal

               
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină