Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                   Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor, nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

 

HOTĂRÂREA NR.  103/2011

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe str. Dózsa György Sfântu Gheorghe, jud. Covasna”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 58.505/2010 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 58.502/2010 a d-lui Nagy Mihail şi soţia Nagy Emma şi a d-lui Stanciu Levente József şi soţia Oláh Klára;
Având în vedere Avizul Unic nr. 62/2010 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna şi adresa nr. 9.750/2010 al Consiliului Judeţean Covasna;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 45, 48, 50 şi 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   
HOTĂRĂŞTE
 

ART. 1. - Se aprobă Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe str. Dózsa György Sfântu Gheorghe, jud. Covasna” pentru terenurile înscrise în C.F. nr. 25374 Sfântu Gheorghe, cad. 9981, în suprafaţă de 302 mp, C.F. nr. 29592 Sfântu Gheorghe, cad. 9978, în suprafaţă de 3062 mp, C.F. nr. 26920 Sfântu Gheorghe, cad. 26920, în suprafaţă de 3580 mp şi C.F. nr. 27008 Sfântu Gheorghe, cad. 9982, în suprafaţă de 193 mp, proprietatea numiţilor Nagy Mihail şi coproprietarii, în baza Proiectului nr. 54/2009 elaborat de B.I.A. DOMAHIDI ILDIKÓ, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Arhitectul şef din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 28 aprilie 2011.

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                 Mild Zoltán                                                                                                      SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 103/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină