Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

 

HOTĂRÂREA NR. 130/2010

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18070/20.04.2010 al Direcţiei Finanţe Publice Locale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 253 alin. (2) şi (6), art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2), art. 265 alin. (2), art. 267 alin. (1), (4), (7), (11), (12), (13), art. 268 alin. (1), (2), (3), (4), art. 270 alin. (4), art. 271 alin. (2) lit. a şi b, alin. (5), art. 275 alin. (2), art. 278 alin. (1), art. 279 alin. (2) şi (3), art. 282 alin. (1) şi (2), art. 283 alin. (1), (3), art. 286 alin. (1) şi (3), art. 287, art. 288 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza pct. 54, pct. 72 alin. (3), pct. 146, pct. 155 alin. (1) lit. c, pct. 156 alin. (2), pct. 158, alin. (3) şi (4), pct. 163, alin. (2), pct. 165 alin. (1), pct. 169, pct. 180 alin. (1), pct. 185 alin. (1) şi (2), pct. 188 alin. (1) lit. a, pct. 220 alin. (1), pct. 222, pct. 224 alin. (1) şi (2), pct. 255, pct. 290^1 alin. (1) şi (2) din HG. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile anexei nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE


   
ART. 1. - Se stabilesc impozitele şi taxele locale pe anul 2011, după cum urmează:
(1) Valorile impozabile precum şi nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pe anul 2011, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;
(2) Cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, prevăzută la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la 1,2%;
(3) Cota impozitului pe clădiri în cazul unui clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, prevăzută la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la 10%;
(4) Cota impozitului pe clădiri în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, prevăzută la art. 253 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la 1,2%;
(5) Cota taxei pentru servicii reclamă şi publicitate, prevăzută la art. 270 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la 3 %.
(6) Se instituie taxa hotelieră pe anul 2011 pentru şederea în unităţile de cazare situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Sfântu Gheorghe, cota taxei hoteliere prevăzută la art. 279 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la 3 % fiind aplicată asupra tarifului de cazare practicat de unităţile de profil. Numărul de zile pentru care se datorează taxa hotelieră este egal cu numărul zilelelor de cazare.
ART. 2. - (1) Bonificaţia pentru contribuabili persoane fizice şi juridice prevăzută la art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2), art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte după cum urmează :
    a) în cazul impozitului pe clădiri: ianuarie 10%, februarie 10%, martie 5%;
    b) în cazul impozitului pe teren: ianuarie 10%, februarie 10%, martie 5%;
    c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport: ianuarie 10%, februarie 10%, martie 5%;
    (2) Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii fiscale restante către bugetul local.
ART. 3. - (1) Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte după cum urmează:
a)    în cazul impozitului pe clădiri datorat de către persoanele fizice, la cota de 10%;
b)    în cazul taxelor pentru eliberarea: autorizaţiei de construire, la cota de 20%;
c)    în cazul taxei pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, la cota de 20%;
d)    în cazul taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri, la cota de 20%;
e)    în cazul taxei pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii, la cota de 20%;
(2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin. 1 este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1
ART. 4. – (1) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, în condiţiile prezentei hotărâri, au obligaţia să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, până la data de 31 ianuarie 2010, sub sancţiunile prevăzute de lege.
    (2) Pentru panourile, afişajele sau structurile de afişaj amplasate în cursul anului, declaraţia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de 30 de zile de la data instalării acestora
ART. 5. - Pentru determinarea impozitului şi a taxei pe clădiri, precum şi a impozitului şi a taxei pe teren, se va aplica delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al mun.Sfântu Gheorghe nr. 230/2006, cu completările şi modificările ulterioare.
ART. 6. - Taxele speciale instituite prin prezenta hotărâre şi cuantumul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;
ART. 7. - (1) Se aprobă procedura de acordare a reducerii impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, în condiţiile  art. 286 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
(2) Se aprobă procedura de acordare a reducerii cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru pensionarii ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din pensie şi sunt mai mici decât salariul minim pe economie, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(3) Se aprobă procedura scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru persoanele fizice care sunt încadrate în structurile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, anexa nr.5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
(4) Se aprobă procedura scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate, anexa nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 8. – Taxa de acces la Baza de înot, prevăzută la pct. 12 al capitolului “Alte taxe locale”, din anexa nr. 1, rămâne valabilă pentru primele trei ore de utilizare, după care din jumătate în jumătate de oră se va aplica o taxă de acces suplimentară, pentru fiecare jumătate de oră începută, calculată în funcţie de valoarea taxei de acces, după cum urmează:
a)    în cazul taxei de acces standard, taxa suplimentară va fi de 4 lei;
b)    în cazul taxei de acces pentru studenţi, elevi, pensionari şi preşcolari, taxa suplimentară va fi de 2 lei;
c)    în cazul taxei de acces pentru curs înot cu  instructori de înot autorizat, taxa suplimentară va fi de 2 lei; 
ART. 9. - Regulile privind utilizarea temporară a locurilor publice în municipiul Sfântu Gheorghe şi procedurile de evidenţiere a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 10. – Nivelul impozitelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) şi ale sancţiunilor prevăzute de Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, cel al taxelor extrajudiciare de trimbru reglementate prin Legea nr. 117/1999, cu modificările şi completările ulteriaore, sunt cele stabilite prin H.G. 956/2009.
ART. 11. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul fiscal 2011.
ART. 12. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale, Serviciului de Administrare şi Autorizare Economică, Direcţia Gospodărire Comunală, Compartimentul pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare, Oficiul de Avizări, Oficiul pentru Disciplina în Construcţii, Biroului Proiecte, Baza Sportivă Municipală, Oficiul Registrului Agricol, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură şi Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 mai 2010.


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ
                Bodor Lóránd                                                                    SECRETAR
                                                                                                          Kulcsár Tünde


Anexa la H.C.L. nr. 130/2010<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină