Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 347/2010

privind încheierea unui act adiţional la Contractul de management încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi domnul Bocsárdi László


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 54491/2010 al Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2), art. 9 alin. (2) lit. c, art. 10 alin. (1) lit. b şi art. 14 pct. 2 din Contractul de management aprobat prin Hotărârea nr. 83/2006 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, privind aprobarea încheierii contractului de management între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi domnul Bocsárdi László;
Având în vedere adresa cu nr. 442/10.11.2010 al domnului Bocsárdi László managerul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 53320/11.11.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b, respectiv art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
- Se aprobă modificarea şi completarea Contractului de management încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi domnul Bocsárdi László, potrivit proiectului de act adiţional, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2 - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează doamnei viceprimar Sztakics Éva Judit, precum şi domnului Bocsárdi László, managerul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 noiembrie 2010.


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
         Ivan Niculae Gheorghe                                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                                Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 347/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină