Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  333/2010

privind prelungirea pe o perioadă de un an a liniei de finanţare rambursabilă internă în valoare de 2.000.000 lei de la CEC BANK S.A.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 53081/10.11.2010 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Luând în considerare H.C.L. nr. 202/2008 privind aprobarea contractării unei linii de finanţare rambursabile interne în valoare de 2.000.000 lei de la CEC BANK S.A., aşa cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. 162/2009, respectiv H.C.L. nr. 186/2009;
Având în vedere Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.1362 din 21 august 2009;
Având în vedere prevederile contractului liniei de finanţare rambursabilă nr. 20214.03/16 din data de 23.12.2009, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi CEC BANK S.A. Sucursala Sfântu Gheorghe;
Având în vedere a avizul favorabil a Comisiei Economice a Consiliului Local, privind prelungirea pe o perioadă de un an a liniei de finanţare rambursabilă internă de la CEC BANK S.A., adoptat la şedinţa din 28.10.2010.
Având în vedere adresa nr. 53312/2010 al CEC Bank S.A. Sucursala Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 14, lit. c din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care transpune prevederile  art. 22, lit. (c) din Directiva 2004/17/CE. aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. b şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2), şi ale art. 115 alin. (1) lit. b, alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – (1) Se aprobă prelungirea pe o perioadă de un an a liniei de finanţare rambursabilă internă contractată de la CEC BANK S.A. Sucursala Sfântu Gheorghe în baza Contractului de linie de credit de investiţie nr.20214.03/16/23.12.2009.
    (2) Se aprobă proiectul actului adiţional la contractul de linie de credit de investiţie nr. 20214.03/16/23.12.2010, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Sfântu Gheorghe, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi Prefectului judeţului Covasna şi se aduce la cunostinţă publică, în condiţiile legii.
 

Sfântu Gheorghe, la 11 noiembrie 2010.


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                  Keresztély Irma                                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde

 

Anexa la HCL nr. 333/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină