Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  332/2010

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 317/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna” și a  indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei din aglomerarea Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 52.776/2010 întocmită de S.C. Gospodărie Comunală S.A Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Având în vedere „Ghidul Solicitantului” pentru Axa Prioritară 1 – POS Mediu: „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”, eliberat de Autoritatea de Management pentru POS Mediu, în corelare cu prevederile Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 şi cu normele legislaţiei comunitare şi naţionale privind asistenţa nerambursabilă acordată României prin instrumentele structurale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi complertările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea capitolului 9 „Prezentarea proiectului” din Studiul de fezabilitate pentru proiectul ,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”, aprobat prin H.C.L. nr. 317/2010, care va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”.


Sfântu Gheorghe la, 11 noiembrie 2010
               


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                  Keresztély Irma                                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                                                Kulcsár Tünde


Anexa la H.C.L. nr. 332/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină