Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 329/2010

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 46/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 51.537 /2010 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operaţional Regional 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană şi lansat la nivel naţional în data de 13 iulie 2007;
Având în vedere adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru-Alba Iulia, nr. 20.668/27.10.2010 referitor la solicitarea de clarificări privind proiectul tehnic aferent cererii de finanţare;
În baza Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 1 din cadrul POR, Domeniul major de intervenţie 1.1. ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: Centre urbane;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 46/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe”, după cum urmează:
I. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„ART. 1. - Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru proiectul „Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe” în vederea obţinerii unei finanţări prin POR, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: Centre urbane, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, având următorii indicatori tehnico-economici:
    Valoarea investiţiei (inclusiv TVA):          2.216,12 mii lei
        Din care C+M:                                            1.590,54 mii lei”
II. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
„ART. 11. - Se aprobă modificările propuse prin Proiectul tehnic faţă de cele prevăzute în Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, conform memoriului justificativ, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.”
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 04 noiembrie 2010.


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                  Keresztély Irma                                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină