Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  328/2010

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 51477/2010 al Compartimentului de Evidenţă şi Evaluare Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 din H.G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna;   
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. c din Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modficările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al acestuia a imobilului “teren aferent rezervorului de apă potabilă de 50 mc.”, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
a)    Se modifică următoarele poziţii:
                  - la poziţia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: “delimitată de str. Váradi József şi str. Spitalului, Lungimea străzii: 670 ml, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic”, coloana 5 va avea următorul cuprins “716.500 lei”;
                 - la poziţia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: “delimitată de str. Kriza János şi Gróf Mikó Imre, Lungimea străzii: 261 ml, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic”, coloana 5  va avea următorul cuprins: “94.941,40 lei”;
                  - la poziţia nr. 69, coloana 3 va avea următorul cuprins: “delimitată de str. Petőfi Sándor şi str. Podeţului, Lungimea străzii: 324 ml, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “170.309,24 lei”;
       - la poziţia nr. 113 coloana 3 va avea următorul cuprins: “delimitată de str. Stadionului şi str. I.L. Caragiale, Lungimea străzii 1116 ml, cu îmbracăminte din beton asfaltic şi pământ stabilizat”, coloana 5 va avea următorul cuprins “198.154 lei”;
                   - la poziţia nr. 131, coloana 3 va avea următorul cuprins: “delimitată de str. Stadionului şi str. Panorama Lumii, Lungimea străzii 1087 ml, cu îmbracăminte din beton de ciment şi pământ stabilizat”, coloana 5  va avea următorul cuprins “570.932 lei”;
b)    După poziţia nr. 574 se introduc 25 noi poziţii, poziţiile 575-599, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 138/2009, 159/2009, 287/2009, 267/2010, 268/2010, 269/2010, 297/2010, 315/2010, se abrogă.
ART. 4. - Asigurarea transmiterii prezentei hotărâri către Consiliul Judeţean Covasna, în vederea iniţierii demersurilor legale de modificare şi completare a H.G. nr. 975/2002 se încredinţează Compartimentului de Evaluare şi Evidenţa a Patrimoniului din cardul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;


Sfântu Gheorghe, la 04 noiembrie 2010.


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
               Keresztély Irma                                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 328/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină