Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 327/2010

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 174/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe 43 A, B, str. Daliei nr. 4 şi bloc 44 str. Daliei nr. 2 din  Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna”    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 51.527/2010 al Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe 43 A, B, str. Daliei nr. 4 şi bloc 44 str. Daliei nr. 2 din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna”, aprobaţi prin H.C.L. nr. 174/2009, după cum urmează:
 

Adresa bloc locuinta

Valoare totala investitie(lei)

Valoare C+M (lei)

Defalcare valoare C+M pe surse de finantare (lei) inclusiv TVA

inclusiv TVA

exclusiv TVA

inclusiv TVA

exclusiv TVA

buget de stat 50%

buget local 30%

fond de reparatii al asoc.de proprietari 20%

Str.Daliei nr.4 bl.43 A,B

477.815

385.335

401.537

323.820

200.769

120.461

80.307

Str.Daliei nr.2 bl.44 A,B,C,D

1.804.901

1.455.565

1.545.870

1.246.669

772.935

463.761

309.174

TOTAL

2.282.716

1.840.900

1.947.407

1.570.489

973.704

584.222

389.481

 

ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 04 noiembrie 2010.
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                    Keresztély Irma                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                  Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină