Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  325/2010

privind aprobarea contractului de finanţare rambursabilă externă
încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERDConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 50412 din 25.10.2010 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe;
Luând în considerare H.C.L. nr. 250/2009 privind aprobarea contractării finanţării rambursabile externe în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD, aşa cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. nr. 116/2010;
Având în vedere Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.1686 din 10 septembrie 2010;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 14 lit. c din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care transpune prevederile art. 22 lit. c din Directiva 2004/17/CE. aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b, art. 63 alin. (1) lit. c şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2), şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   
HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - (1) Se aprobă proiectul Contractului de Credit care urmează a se încheia între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
ART. 2. - Din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe se asigură integral plata:
     a) serviciului anual al datoriei publice locale;
     b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
     c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.
ART. 3. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a municipiului Sfântu Gheorghe următoarele date:
a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
b)    valoarea de finanţarii rambursabile contractată în valuta de contract;
c)    gradul de îndatorare a municipiului Sfântu Gheorghe;
d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
e)    dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f)    plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
ART. 4. – Se împuterniceşte Primarul municipiului Sfântu Gheorghe dl. Antal Árpád András, să semneze Contractul de Credit în numele municipiului Sfântu Gheorghe cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, precum şi orice modificări sau completări convenite de părţile contractante sau alte documente referitoare la derularea finanţării .
ART. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Sfântu Gheorghe, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi Prefectului Judeţului Covasna şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi pe pagina de internet www.sfantugheorgheinfo.ro


Sfântu Gheorghe, la 28 octombrie 2010.

 


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                    Kató Béla                                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină