Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.roHOTĂRÂREA NR.  323/2010

privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 noiembrie 2010

        
    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 50223/2010 al Compartimentului Resurse Umane;
Având în vedere Referatul cu nr. 50221/2010 înaintat de secretarul municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul cu nr. 50219/2010 înaintat de directorul executiv al Direcţiei de Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatele cu nr. 50217/2010 şi 50354/2010 înaintate de directorul executiv din cadrul Direcţiei Economice a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul cu nr. 50375/2010 înaintat de şeful Biroului Imagine din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere referatul cu nr. 50376/2010 înaintat de şeful Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere acordul scris cu nr. 50214/2010 al d-lui Pál Szabolcs-Mihály;
Având în vedere acordul scris cu nr. 50215/2010 al d-nei Székely Klára;
Având în vedere acordul scris cu nr. 50212/2010 al d-lui Palkó István-Zsolt;
În conformitate cu prevederile anexei III. art. 7 alin. (2) - (4) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 33 alin. (1), (2) şi (4) din Ordonanţa nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
                    

          
HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
- Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru personalul aparatului de specialitate al primarului municipului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 noiembrie 2010, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statului de funcţii aprobat.
ART. 3. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă art. 1 din H.C.L. nr. 247/2010.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 28 octombrie 2010.


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                     Kató Béla                                                                                                      SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 323/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină