Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  321/2010

privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a patru locaţii domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, destinate pentru activităţi complementare celor două patinoare artificiale din Sfântu Gheorghe

   


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă fără preselecţie, cu ofertă în plic sigilat a patru locaţii domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, ce se vor amplasa în incinta a două patinoare artificiale ce urmează a se amenaja în Stadionul Mic (două amplasamente) şi zona Lunca Oltului (două amplasamente).
    (2) Locaţiile sunt destinate amenajării a câte unui punct de lucru pentru activităţi complementare celor două patinoare artificiale.
ART. 2. - Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, a patru locaţii destinate pentru activităţi complementare celor două patinoare artificiale, respectiv Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică deschisă, anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă;
ART. 3. - Componenţa nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor se stabileşte prin dispoziţie de primar.
ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare a Cimitirului Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 
Sfântu Gheorghe, la 21 octombrie 2010.


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                               CONTRASEMNEAZĂ
          Ivan Niculae Gheorghe                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde

 

Anexa nr. 1, 2 la H.C.L. 321/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină