Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.roHOTĂRÂREA NR.  320/2010

privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în
municipiul Sfântu Gheorghe, zona dintre străzile Vasile Goldiş, Benedek Elek şi Stadionului

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 49280/2010 al Compartimentului de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Declaraţia autentificată cu nr.743/02.07.2010 şi nr.1252/11.10.2010 a Directorului S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. c, şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – (1) Se radiază dreptul de administrare operativă a fostei Intreprinderea Judeţeană de Gospodărie Locativă Construcţii şi Prestări din Sfântu Gheorghe notat asupra imobilul înscris în C.F. nr. 28.701 Sfântu Gheorghe de la A1 cu nr. top. 993/828/3/3/a/1, stradă, în suprafaţă de 4502 mp, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, zona Simeria.
ART. 2. – Se aprobă trecerea în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe al terenului înscris în C.F. nr. 28701 Sfântu Gheorghe de la A1 cu nr. top. 993/828/3/3/a/1, în suprafaţă de 4502 mp având destinaţia de strada Benedek Elek.
ART. 3. – (1) Se radiază dreptul de administrare operativă a fostei Intreprinderea Judeţeană de Gospodărie Locativă Construcţii şi Prestări din Sfântu Gheorghe notat asupra imobilul înscris în C.F. nr. 27.133 Sfântu Gheorghe de la A1 cu nr. top. 993/828/3/3/a/4/2/3/29/2/2 teren constructii, în suprafaţă de 64237 mp, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, în zona delimitată de străzile Vasile Goldiş, Benedek Elek şi Stadionului.
ART. 4. – Se aprobă trecerea în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe al terenului înscris în C.F. nr. 27.133 Sfântu Gheorghe de la A1 cu nr. top. 993/828/3/3/a/4/2/3/29/2/2, teren constructii, în suprafaţă de 64.237 mp, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, în zona delimitată de străzile Vasile Goldiş, Benedek Elek şi Stadionului.
ART. 5. –  Suprafaţa de 64.137 mp al terenului identificat la art. 4 se va rectifica la suprafaţa măsurată de 65.224 mp, potrivit documentaţiei cadastrale pentru înscrierea modificării suprafeţei corpului de proprietate elaborată de persoana fizică autorizată Luffy Vilmos.
ART. 6. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 21 octombrie 2010.


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                               CONTRASEMNEAZĂ
          Ivan Niculae Gheorghe                                                                                         SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină