Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                                Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                                              E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  311/2010

privind stabilirea numărului, cuantumului, precum şi a graficului procedurii de acordare a burselor pentru anul 2010, în cadrul programului “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 47.299/2010 al Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină şi a Comisiei pentru tineret şi sport a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 4 din Regulamentul de acordare a burselor de excelenţă „Bursele Sfântu Gheorghe”, aprobat prin H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în municipiul Sfântu Gheorghe „Bursele Sfântu Gheorghe”;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă acordarea a 5 burse de excelenţă “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” pe anul 2010, fiecare în valoare de 2000 lei, elevilor din anul terminal de la unităţile de învăţământ liceal din municipiul Sfântu Gheorghe.


ART. 2. – Graficul procedurii de acordare a burselor de excelenţă “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” pe anul 2010, va fi următorul:

 

Nr. crt.

Activităţi

Termene/perioade de realizare

1.

Depunerea dosarelor pentru obţinerea burselor de excelenţă - „Bursele Sfântu Gheorghe”

01 octombrie – 12 noiembrie

2.

Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului Local a celor care s-au înscris pentru „Bursele Sfântu Gheorghe”

până la 16 noiembrie

3.

Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului Local a câştigătorilor „Burselor Sfântu Gheorghe”

până la 29 noiembrie

4.

Contestaţii privind acordarea „Burselor Sfântu Gheorghe”

29 noiembrie - 03 decembrie

5.

Rezolvarea contestaţiilor

03 -10 decembrie

6.

Aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe a propunerilor Comisiei.

prima şedinţă a Consiliului local ulterioară datei de 10 decembrie

 


ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de evaluare a bursei „Bursele Sfântu Gheorghe”, Comisia de Tineret şi Sport, Comisia pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă, precum şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
                               

Sfântu Gheorghe, la 14 octombrie 2010.   


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                      Kató Béla                                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină