Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                                Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                                              E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  302/2010

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Havadtői Katalin, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44.646/2010 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 15/2003 privind privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;
Având în vedere H.C.L. nr. 290/2009 privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 61/2010 privind aprobarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situate în str. Borvíz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 303/2009 privind validarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor, potrivit Legii nr. 15/2003 republicată, în urma dezlipirii unor parcele de teren, situate pe str. Borvíz;
Având în vedere Procesul verbal de optare teren în folosinţă gratuită şi a unui proiect de locuinţă unifamilială nr. 39097/25.08.2010, încheiat între Comisia de analiză şi evaluare şi beneficiara Havadtői Katalin;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – (1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală a beneficiarului a terenului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Borvíz, înscris în C.F. nr. 27476 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27476, în suprafaţă de 342 mp solicitantei Havadtői Katalin,  în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale.
(2) Termenii şi condiţiile atribuirii în folosinţă gratuită sunt cuprinşi în proiectul de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat în str. Borvíz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată, aprobată prin H.C.L. nr. 61/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de analiză şi evaluare, respectiv Biroul Administraţie Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 14 octombrie 2010.


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                     Kató Béla                                                                                       SECRETAR
                                                                                                                         Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină