Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                                Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                
                                              E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 294/2010

pentru modificarea şi completarea HCL nr. 42/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Reabilitarea şi echiparea Cantinei Sociale
 din municipiul Sfântu Gheorghe”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 47408/2010 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operaţional Regional 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană şi lansat la nivel naţional în data de 13 iulie 2007;
Având în vedere adresa nr. 19147/07.10.2010 al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru Alba Iulia privind solicitarea de clarificări referitor la proiectul tehnic aferent cererii de finanţare;
În baza Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 1 din cadrul POR, Domeniul major de intervenţie 1.1.” Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Centre urbane;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.-
Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr. 42/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Reabilitarea şi echiparea Cantinei Sociale din Municipiului Sfântu Gheorghe” după cum urmează:
I. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 1. - Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru proiectul „Reabilitarea şi echiparea Cantinei Sociale din Municipiul Sfântu Gheorghe” în vederea obţinerii unei finanţări prin POR, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană„ Sub-domeniul: Centre urbane, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii indicatori tehnico-economici:
                                 Valoarea investiţiei (inclusiv TVA):   1.498,701 mii lei     
                                  Din care C+M:                                      810,754 mii lei„ 
II. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11 care va avea următorul cuprins:   
„ART. 11. - Se aprobă modificările propuse prin Proiectul tehnic faţă de cele prevăzute  în Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii , conform memoriului justificativ, anexat la prezenta din care face parte integrantă.”
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 14 octombrie 2010.


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                       Kató Béla                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                          Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină