Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                                Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                                              E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 292/2010

privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat cu
S.C. TEGA S.A. Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 46296/2010 al Compartimentului Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatele nr. 5445/2010 şi 9940/2010 ale directorului general al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Contractul de concesiune nr. 4380/1998, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi .S.C TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1, 2 şi 4 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;
Având în vedere prevederile Cap.V. din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al pct. III din Normele metodolgice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 909/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe a unor mijloace fixe concesionate de către S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe prin Contractul de concesiune nr. 4380/1998, pentru scoaterea acestora din funcţiune, în vederea casării, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în Actul Adiţional nr. 2/2010, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimenul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun, Direcţia Economică, precum şi Consiliul de Administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 14 octombrie 2010
     

     
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                       Kató Béla                                                                                SECRETAR
                                                                                                                       Kulcsár Tünde

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 292/2010

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 292/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină