Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                                Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                                              E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 291/2010

privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 566 /2005 având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet de stomatologie S.C.“NEVODENT” S.R.L., situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 19/A


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedintă ordinară;
Având în vedere Declaraţia din 28.06.2010 a dr. Vornheim Noemi privind acceptarea cuantumului redevenţei de 12 Euro/mp/an;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28989/2010 al Compartimentului Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 4 alin. (3) ale H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 385 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă actul adiţional la Contractul de concesiune nr. 566/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de stomatologie S.C. “NEVODENT” S.R.L., în suprafaţă de 31,5 mp, din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 19/A, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului şi Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 14 octombrie 2010.


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                 Kató Béla                                                                                              SECRETAR
                                                                                                                               Kulcsár Tünde

 

Anexa la HCL nr. 291/2010

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină