Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                                Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                                              E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  279/2010

privind aprobarea investiţiei pentru amenajarea parcajului subteran pentru
autoturisme din str. Libertăţii, municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45428/2010 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 45/2009 privind aprobarea proiectului „Amenajare parcaje subterane şi supraetajate pentru autoturisme din municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 18244/24.09.2010 al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru Alba Iulia referitor la solicitarea de clarificări la cererea de finanţare revizuită;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă realizarea investiţiei pentru amenajarea parcajului subteran pentru autoturisme din str. Libertăţii, municipiul Sfântu Gheorghe, conform Studiului de fezabilitate aprobat prin H.C.L. 44/2009, investiţie a căror lucrări vor fi corelate cu lucrările prevăzute în proiectul „Amenajarea spaţiilor pietonale din centrul istoric al municipiului Sfântu Gheorghe”.
ART. 2. - Sumele necesare pentru finanţarea lucrărilor vor fi asigurate din bugetul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva-Judit, Direcţiei de Gospodărie Comunală şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 04 octombrie 2010.


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                    Kató Béla                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                       Kulcsár Tünde


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină