Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                                Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                                              E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  271/2010

privind aprobarea reducerii capitalului social al S.C URBAN-LOCATO S.R.L.
Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 192 alin. (2) şi art. 207 alin. (2) lit. b din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a coroborate cu alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTEART. 1. - (1) Se aprobă reducerea capitalului social cu suma de 112.515,06 lei, respectiv de la 1.335.374 lei la 1.222.859 lei, prin anularea a 11.252 de părţi sociale deţinute de asociatul unic Municipiul Sfântu Gheorghe.
(2) Reducerea capitalului social se efectuează având în vedere că nivelul actual al capitalului social este mult prea ridicat în comparaţie cu cifra de afacere şi datoriile înregistrate de societate.
(3) Procedeul ales pentru reducerea capitalului social este prin reducerea numărului părţilor sociale existente.
Plata aportului retras de asociatul unic se va face în felul următor:
•    112.515,06 lei se va achita în natură, respectiv prin transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Sfântu Gheorghe, str. Fabricii nr. 41, evidenţiat în CF. nr. 28448 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 28448, teren cu o suprafaţă de 924 mp şi construcţii împreună cu mijloacele fixe amortizate, potrivit anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. După reducerea capitalului social, imobilul devine de drept proprietatea asociatului unic Municipiul Sfântu Gheorghe.
În urma reducerii, capitalului social va înregistra o valoare de 1.222.859 lei, divizată în 122.286 părţi sociale a câte 10 lei fiecare.
ART. 2. – (1) Începând cu data producerii efectelor juridice a prezentei hotărâri, sediul S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. va rămâne într-un spaţiu din imobilul situat în str. Fabricii nr. 41, în baza unui contract de locaţiune ce se va încheia între municipiul Sfântu Gheorghe şi societate.
(2) Proiectul contractului de locaţiune prevăzut la alin. (1) va fi supus aprobării Consiliului local până la data executării hotărârii de reducere a capitalului social în condiţiile prevăzute de legislaţia în materie.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează administratorul S.C. URBAN LOCATO S.R.L., în vederea realizării procedurii de publicitate la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, cu respectarea prevederilor art. 208 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 4. - Cu urmărirea executării prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează administratorul S.C. URBAN-LOCATO S.R.L Sfântu Gheorghe şi Compartimentul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 13 septembrie 2010


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
         Guruianu Mădălin-Doru                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină