Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 259/2010

privind dezlipirea unui teren, situat în municipiul Sfântu Gheorghe,
str. László Ferenc


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38103/2010 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu completările şi modificările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă dezlipirea terenului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. László Ferenc, înscris în C.F. nr. 28417 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 28417, în suprafaţă de 3665 mp, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pe patru parcele, potrivit documentaţiei cadastrale nr. 16566/2010, executată de persoana fizică autorizată Luffy Vilmos, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează
- lotul nr. 1 cu nr. cad. 28954, în suprafaţă de 1800 mp, cu situaţia juridică neschimbată;
- lotul nr. 2 cu nr. cad. 28955, în suprafaţă de 682 mp, cu destinaţia de teren aferent fostei centrale termice situată pe str. László Ferenc nr. 20; 
- lotul nr. 3 cu nr. cad. 28956, în suprafaţă de 930 mp, include o parte din str. László Ferenc cu parcările şi trotuarele aferente;
- lotul nr. 4 cu nr. cad. 28957, în suprafaţă de 253 mp, rămâne cu situaţia juridică neschimbată
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 august 2010.
 


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                  Gazda Zoltán                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                         Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină