Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 255/2010

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 47/2009 privind aprobarea proiectului „Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 36.091/2010 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operaţional Regional 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană şi lansat la nivel naţional în data de 13 iulie 2007;
Având în vedere adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru Alba Iulia, nr 13.516/15.07.2010, referitoare la solicitarea revizuirii cererii de finanţare în urma analizei conformităţii proiectului tehnic;
În baza Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 1 din cadrul POR, Domeniul major de intervenţie 1.1. ”Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Centre urbane;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTEART. 1.
- Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 47/2009 privind aprobarea proiectului „Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate d eproiect, după cum urmează:

I. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„ART. 2. - Se aprobă cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:
•    Valoarea totală a proiectului:                 2.293.776,38 RON
•    Valoarea eligibilă a proiectului:             1.534.711,60 RON
•    Valoarea neeligibilă a proiectului:            320.048,00 RON
•    TVA:                                                          439.016,78 RON„ 

II. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„ART. 3. - Se aprobă cofinanţarea municipiului Sfântu Gheorghe pentru proiectul „Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe” cu suma de 30.694,23 lei, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului”.

III. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 31 şi 32 cu următorul cuprins:
„ART. 31. - Se aprobă suportarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului.
ART. 32. - Se aprobă asigurarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Municipiul Sfântu Gheorghe, până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.”
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 26 august 2010.


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                  Gazda Zoltán                                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină