Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 251/2010

privind demararea procedurii de elaborare a caietului de obiective pentru managementul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe perioada 2011 – 2015


    Consiliul Local al Muncipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38480/2010 al Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere expirarea în data de 30.11.2010 a duratei Contractului de management încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin primar şi domnul Bocsárdi László;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă demararea procedurii de elaborare a caietului de obiective pentru managementul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe perioada 2011 – 2015.
ART. 2. - Se constituie Comisia de elaborare al caietului de obiective pentru managementul Teatrului “Tamasi Áron” Sfântu Gheorghe pe perioada 2011 – 2015, în următoarea componenţă nominală:
-    Sztakics Éva Judit, viceprimar;
-    Keresztély Irma, consilier municipal, preşedintele Comisiei de cultură;
-    Klárik Attila, consilier municipal;
-    Kovács István, consilier municipal;
-    Fazakas Mihály, consilier municipal;
-    Gazda Zoltán, consilier municipal;
-    Sztakics István, inspector de specialitate în cadrul Oficiului pentru învăţământ şi cultură.
ART. 3. - Comisia constituită potrivit prevederilor art. 2 va proceda la elaborarea caietul de obiective şi îl va înainta spre aprobare Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţa ordinară din luna septembrie 2010.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 26 august 2010.


   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                 Gazda Zoltán                                                                                         SECRETAR
                                                                                                                                Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină