Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR.  240/2010

privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al instituţiilor publice subordonate, începând cu 01.09.2010


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Luând în considerare Expunerea de motive nr. 33958/2010 a d-lui primar al municipiului Sfântu Gheorghe cu privire la propunerea de efectuare a unor modificări în structura aparatului propriu de specialitate şi al unităţilor subordonate;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33957/2010 întocmit de Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul nefavorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare şi respectiv precizările din partea prefecturii judeţului Covasna, trimise prin adresele nr. 10.606/2010 şi nr. 10.003/2010 cu privire la modul de aplicare al ordonanţei de urgenţă, înregistrate la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 34.040/2010, respectiv nr. 32.557/2010;
Luând în considerare propunerile celor doi viceprimari, ale secretarulului şi ale administratorului public al municipiului Sfântu Gheorghe cu privire la unele modificări în structura aparatului propriu de specialitate şi al unităţilor subordonate, precum şi acordul scris al persoanelor, în situaţiile de propunere a efectuării unor mutări definitive;
Având în vedere prevederile art. 111 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv luând în considerare propunerile unor conducători de compartimente, cu privire la transformarea unor posturi contractuale în funcţii publice din cadrul compartimentelor conduse, după cum urmează:
-    propunerea nr. 33420/2010 a directorului din cadrul Direcţiei Economice
-    propunerea nr. 34039/2010 a şefului Biroului de Proiecte
-    propunerea nr. 34422/2010 şi nr. 34423/2010 a directorului din cadrul Direcţiei Finanţe Publice Municipale
-    propunerea nr. 33651/2010 a d-lui primar
-    propunerea nr. 33624/2010 a d-nei viceprimar
-    propunerile nr. 33705/2010 şi nr. 33713/2010 ale d-nei secretar
Având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 1871/2010 emisă de primarul municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. X din O.U.G. nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
Luând în considerare referatul nr. 31822/2010 înaintat de şeful Serviciului de Administrare şi Autorizare Economică, propunerea d-lui primar referitor la cele solicitate în referat, precum şi acordul scris al şefilor ierarhici superiori şi respectiv al persoanelor în cauză referitor la efectuarea unor mutări definitive;   
Luând în considerare referatele cu nr. 6628/2010 şi 32363/2009 înaintate de directorul din cadrul Direcţiei Economice;
Luând în considerare referatul nr. 6776/2010 înaintat de Arhitectul Şef al municipiului;
Luând în considerare cererea nr. 666/2010 a d-nei Vitályos Júlia, angajată în cadrul Compartimentului Audit Intern;
Având în vedere avizul favorabil al A.N.F.P. nr. 491443/2010, privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi din cadrul Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor şi al Compartimentului Păşuni-Păduri din cadrul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2010;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 330/2009 – Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 – Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36. alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45. alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
- Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al instituţiilor publice subordonate, începând cu 01.09.2010, potrivit anexelor nr. 1-13 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statelor de funcţii aprobate.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 12 august 2010.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                Gazda Zoltán                                                                                      SECRETAR
                                                                                                                            Kulcsár Tünde


Anexa la H.C.L. nr. 240/2010
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină